Predstavitev

PAPIR SERVIS je družba Skupine Krater, katera združuje več podjetij na področju celotne Slovenije. Glede na poslovno in tržno usmerjenost so podjetja v Skupini Krater razvrščena v tri divizije: medijsko-založniško, tiskarsko in okoljsko, papirno-predelovalno. Papir servis je del okoljsko-papirno-predelovalne divizije, v kateri je najmočnejši člen.

Družba PAPIR SERVIS ima na področju ravnanja z odpadki dolgoletno tradicijo. Začetki segajo v leto 1971, ko se je ukvarjala pretežno z odpadnim papirjem. Večji razcvet je družba doživela po letu 2000, ko je izvajanje osnovne dejavnosti razširila na praktično vsa področja ravnanja z odpadki, na področje tiskarstva, prodaje grafičnih proizvodov, proizvodnje lepenke in papirja, prodaje pisarniškega materiala ter izdelave in prodaje papirno-higienske konfekcije.

Negovanje pripadnosti družbi in dobra kakovost izvajanja storitev sta temeljni načeli našega dela. Kot invalidsko podjetje posebno pozornost namenjamo tudi varnosti in zdravju pri delu ter varstvu okolja in ekološki naravnanosti družbe nasploh.

Današnji sodoben način ravnanja z odpadki in raven kakovosti naših storitev sta usklajena z mednarodnimi standardi ter upoštevata slovensko in evropsko zakonodajo.

Družba se usmerja v povečano snovno izrabo odpadkov, kar pomeni enega od temeljnih ciljev našega delovanja tudi v naslednjih letih. Uspešno poslujemo tudi na projektih delovanja v okviru nacionalnega sistema ravnanja z odpadno embalažo ter zagotavljanja nadaljnje obdelave komunalnih odpadkov iz slovenskih občin v sodobnem obratu v Lenartu, kjer med drugim proizvajamo trdno gorivo – RDF (Refuse Derived Fuel).

Ključnega pomena za družbo je vključitev v reševanje problematike mešanih komunalnih odpadkov, katere prevzemamo in obdelujemo iz mnogih slovenskih občin.

Družba v povprečju letno zbere, obdela in predela okoli 200.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in odpadnih surovin. Proces predelave in obdelave poteka v obratih v Lenartu, Novem mestu, Logatcu in na Prevaljah, za katera ima predpisana dovoljenja.

Obdelane odpadke, ki pomenijo uporabne sekundarne surovine, odpošljemo v nadaljnji proces snovnega recikliranja različnim predelovalcem doma in v tujini.

Z odgovornim uničevanjem strogo zaupne dokumentacije aktivno sodelujemo v pomembnem procesu varovanja osebnih podatkov in drugih podatkov zaupne narave.

PAPIR SERVIS je invalidsko podjetje z dolgoletno tradicijo zaposlovanja invalidov v različnih segmentih svoje poslovne dejavnosti. V skladu z zakonodajo to pomeni, da je vsak trenutek v družbi zaposlenih najmanj 40 odstotkov invalidov.